Algemene Voorwaarden Sail-Events

Bij de bemiddelde jachten treedt Sail-Events op als bemiddelaar/agent in een overeenkomst tussen de huurder en de, altijd in de overeenkomst genoemde verhuurder. Er gelden eveneens voorwaarden van de verhuurder, die een onderdeel vormen van de overeenkomst tussen huurder en verhuurder.(deze verkoop en leveringsvoorwaarden worden op verzoek vooraf toegezonden, en zullen altijd bijgeleverd worden bij de overeenkomst).De algemene voorwaarden van Sail-Events vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden van de verhuurder. Daar waar deze algemene voorwaarden tegenstrijdig zijn gelden de algemene voorwaarden van Sail-Events.

Alle in dit programma vermelde prijzen zijn in euro’s. De overeenkomst komt tot stand na, het ondertekend retour sturen van de offerte door de huurder en/of betaling van de 1e factuur door de huurder. Bij boeking van een jacht dient direct na het ontvangen van de factuur 50% van de prijs te worden aanbetaald. De resterende 50% dient uiterlijk 6 weken voor vertrek te zijn voldaan, bij niet tijdige aanbetaling zal Sail-Events automatisch en zonder verdere vooraankondiging overgaan tot annulering van de reis bij de verhuurder. Huurder heeft mogelijkheid tot annuleren van de door hem geboekte reis met inachtneming van de volgende regels;Bij annulering van de zijde van de huurder zijn de volgende bedragen verschuldigd: tot 6 weken voor vertrek 50% van de prijs. Binnen  6 weken voor vertrek 100% van de prijs. Annulering dient schriftelijk te geschieden middels een aangetekend schrijven, gericht aan de verhuurder. De datum “voor ontvangst getekend” is bepalend.

Als een huurder de boeking van het zeiljacht moet annuleren bestaat de mogelijkheid tot het aanstellen van een vervanger, mits de nieuwe huurder eveneens beschikt over voldoende zeilervaring en de vereiste diploma´s/certificaten. Uitrustingsextra´s dienen uiterlijk 4 weken voor aanvang van de verhuurperiode aan verhuurder te worden doorgegeven.

Een Reisverzekering, Ongevallenverzekering en Annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade aan het jacht, voor zover deze schade niet onder de verantwoordelijkheid valt van verhuurder, zoals slijtage, ouderdom, gebreken in het onderhoud e.d. Deze aansprakelijkheid van de huurder is beperkt tot het bedrag van de borgsom m.u.v. nalatigheid of grove schuld.

Sail-Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van reisgenot van de zijde van huurder in genoemde situaties.

Prijzen zijn niet bindend. Onvoorziene gebeurtenissen, prijswijzigingen, belastingen en/of wisselkoersen kunnen van invloed zijn, en zullen onverminderd worden doorbelast aan de huurder.

De huurder is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Sail-Events en of dienstverleners ter bevordering van een goede reis. Daaronder speciaal begrepen aan alle aanwijzingen met betrekking tot het flottielje zeilen.

De huurder is aansprakelijk voor ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid.

Sail-Events kan uitdrukkelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven van de verhuurder, ook wanneer verhuurder door financieel onvermogen niet in staat is om aan de uit de overeenkomst voortvloeiende tegenprestatie te voldoen. Sail-Events zal alle mogelijke inspanning verrichten om bij wanprestatie van de verhuurder te zoeken naar alternatieven.

De huurder dient in het bezit te zijn van de benodigde certificaten die door de autoriteiten van het betreffende bestemmingsland verplicht zijn gesteld. Bij het niet beschikken over de benodigde certificaten cq. ervaring kan de verhuurder de huurder verplichten een schipper in te huren.

Klink hier om terug te gaan naar de homepage!